Istotna zmiana w prawie...
27-05-2013 08:07
W dniu wczorajszym weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 8 marca 2013 roku...

 
 
Ustawa z dnia 8 marca 2013 o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U. z dn. 25.04.2013, poz 503)
 
Art. 1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,
z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w art. 7:
 1. w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;”
 2. po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  „3a. Stroną w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).”;
 
2) w art. 22b:
 1. w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  „5) odsetki z tytułu należności i opłat, o których mowa w pkt 1–4.”,
 2. dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
  „3. Dochody, o których mowa w ust. 1, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi o charakterze publiczno-prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).
  4. Marszałek województwa jest organem egzekucyjnym uprawnionym do egzekucji należności za zobowiązania z tytułu dochodów, o których mowa w ust. 1.”.
 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
 
 
Na szczególną uwagę zasługuje zmiana w art 7 "grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I–III – wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi".
 
Przypominając dotychczasowe brzmienie art 7:
Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas l-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 
 
 

SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media