Kodeks Etyki pośredników i zarządców obowiązujący od 01.01.2014 roku...
 
 
KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ
POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 
 
  
PREAMBUŁA
 
Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.
 
Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomosci.
 
Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
 
DEFINICJE
§ 1
1.       Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:
a.       nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b.       nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
c.       najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d.       innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
2.       Zarządcą nieruchomości, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:
a.       zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
b.       zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
c.       zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
d.       bieżące administrowanie nieruchomością;
e.       utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
f.        uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
3.       „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.
4.       Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.
 
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
ZASADY OGÓLNE
 
§ 2.     Pośrednik/zarządca wykonujący czynności opisane w §1 pkt 1 i/lub pkt 2 , wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.
§ 3.     Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalność.
§ 4.     Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.
§ 5.     Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
§ 6.     Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.
 
RELACJE Z KLIENTAMI
 
§ 7.     Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.
§ 8.     Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.
§ 9.     Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa/zarządzania.
§ 10.  W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
§ 11.  Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.
§ 12.  Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa/zarządzania.
§ 13.  Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów w stosunku do klientów.
§ 14.  Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu, do której wykonuje czynności pośrednictwa.
§ 15.  Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania powierzonego zarządcy przez klienta.
§ 16.  Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
§ 17.   Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.
 
RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
§ 18.  Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§ 19.  Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.
§ 20.  Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami, które mogłyby naruszyć interesy klienta.
§ 21.  Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.
§ 22.  Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.
§ 23.  Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.
 
 
 
 
 
Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.  
 
Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013r.
 
Wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku
 
 
 
 
 Kodeks Etyki pośredników i zarządców
SPON Pomorza i Kujaw
85-104 Bydgoszcz, ul. Batorego 2|tel./fax.: (+48) 52 321.09.75; gsm: (+48) 600 99.44.98 - biuro czynne od 11.00 - 15.00
Copyright © 1999-2009 SPONPK - Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie serwisu: Arat Media