85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SZKOLENIA I SEMINARIA

Kursy licencyjne, specjalistyczne, szkolenia, seminaria
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

SZKOLENIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA, SEMINARIA
Do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.181.2 oraz 186.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednicy i zarządcy mieli obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wykonywany był na podstawie rozporządzenia MI z dn. 30 lipca 2010 (Dz. U. nr 140, poz. 945 z 2010r.) w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Każdy pośrednik i zarządca zgodnie z § 3.1 oraz § 8.1 rozporządzenia musiał uczestniczyć w ciągu roku w seminariach, szkoleniach i kursach obejmujących minimum 24 godziny edukacyjne.
 

Aktualnie od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek ustawicznego kształcenia dla pośredników i zarządców nie istnieje. Pomimo zmiany obowiązującego prawa samokształcenie to nieodzowny element każdego profesjonalisty. W związku z powyższym SPON Pomorza i Kujaw zaprasza na organizowane szkolenia.

Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco informowani o planowanych szkolenia zapraszamy do odwiedzin naszej strony lub zapisania się do newslettera [ tutaj ] 

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
kursy_specjalistyczne
PROFESJONALNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem

SZKOLENIE:
ROLA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA
W PROCESIE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 26.05.2023 r. (piątek), godz. 10.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2 lub/i ONLINE
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski

Program i cel szkolenia:

Sprzedaż czy zakup nieruchomości do jedna z najważniejszych decyzji w życiu klienta. Pochłania niejednokrotnie oszczędności całego życia lub wiąże kredytem na całe życie. Generuje ogromny stres, obarczona jest wieloma ryzykami. Gdy w drodze przez proces sprzedaży pojawia się pośrednik, przejmuje na siebie większość obowiązków związanych z organizacja transakcji, dopilnowaniem formalności. Jednocześnie, przyjmuje na siebie odpowiedzialność. W trakcie szkolenia omówimy proces sprzedaży nieruchomości przez pryzmat roli i odpowiedzialności pośrednika. Ustalimy węzłowe problemy i kluczowe punkty ryzyka. Podpowiem, jak to ryzyko ograniczyć, tak by cały proces przebiegł bezpiecznie nie tylko dla klienta, ale i dla pośrednika.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

 1. Pozyskanie oferty
  – Czy zimne telefony są legalne?
 1. Obowiązki przedkontraktowe:
  – Identyfikacja klienta i beneficjanta rzeczywistego w ustawie AML/CTF
  – Obowiązek informacyjny RODO
  – Obowiązki informacyjne z ustawy o prawach konsumenta
  – Prawo odstąpienia od umowy – nowe zasady od 1.01.2023
 1. Zawarcie umowy pośrednictwa
  – Na czym polega wykonanie umowy przez pośrednika?
  – Co pośrednik obiecuje klientowi?
  – Czynności pośrednictwa – co pośrednik robi, a czego nie robi dla klienta?
  – Czego nie pisać w umowie, by nie zwiększyć swojego ryzyka?- Odpowiedzialność pośrednika za wykonanie umowy.
 1. Przygotowanie oferty
  – Czym jest oferta?
  – Pozyskanie informacji na potrzeby zbudowania oferty, a czynności pośrednictwa.
  – Czy pośrednik odpowiada przed kupującym za treść oferty?
  – Zasada ograniczonego zaufania
  – Zasada „Nie obiecuj!”
 1. Umowa rezerwacyjna
  – Kiedy z kim i po co zawieramy umowę rezerwacyjną?
  – Czy pośrednik jako strona umowy rezerwacyjnej to dobry pomysł?
 1. Umowa przedwstępna
  – Jaką formę umowy zarekomendować klientowi?
  – Odpowiedzialność pośrednika za przygotowanie umowy przedwstępnej.
  – Zasada „Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz”
 1. Inter pactum
  – Rola pośrednika pomiędzy umową przedwstępną i przyrzeczoną
  – Zabezpieczenie stron na czas pomiędzy umowami
  – Gdy kupujący nie otrzyma kredytu…
  – Gdy sprzedający się rozmyśli…
  – Gdy wyjdą wady nieruchomości…
 1. Umowa przenosząca własność
  – Czego nie zrobi za Ciebie notariusz?
 1. Obsługa „posprzedażowa” – wydanie nieruchomości, zmiana umów na dostawy mediów, itp.

Wszystkie powyższe kwestie oraz odpowiedzi na pytania zostaną wyjaśnione już 26 maja 2023 roku w Bydgoszczy lub online w trakcie szkolenia z Piotrem Dobrowolskim.

Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
zobacz więcej ]. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
 
Jak się zapisać?
Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl
 
Prowadzący:
dobrowolski-piotr
PIOTR DOBROWOLSKI

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  SZKOLENIE: Rola i odpowiedzialność pośrednika w procesie sprzedaży nieruchomości.

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98 e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA
  E-MAIL
  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN):

  OPŁATA ZA SZKOLENIE:

  DODATKOWE WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  na 31 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  na 21-30 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wysokości 40%
  na 15-20 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wysokości 80%
  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w szkoleniu, powoduje obciążenie pełnymi kosztami. Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji ze szkolenia.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 PLN.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.
  3. Faktura będzie przesłana w formie elektronicznej na w/w email i w chwili wysłania uznaje się ją za dostarczoną.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.
  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Oświadczam, że w związku z zawarciem umowy na odległość zostałem poinformowany o prawie odstąpienia [ wzór odstąpienia ] od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jednocześnie żądam rozpoczęcia jej wykonywania przed upływem tego terminu będąc świadom, że w przypadku skorzystania z przysługującego mi prawa odstąpienia będę musiał pokryć koszty wykonania części usługi, a po całkowitym wykonaniu usługi tracę prawo do odstąpienia.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji i ewentualnej rezygnacji ze szkolenia:

  WIADOMOŚĆ
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na szkolenie

  POROZMAWIAJMY PRZY ŚLEDZIKU
  FAKTY I MITY NA TEMAT OC Z PIERWSZEJ RĘKI

  Stacjonarne szkolenie "przy śledziku"

  SZKOLENIE ZAKOŃCZONE

  Informacje ogólne: 

  • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
  • prowadzący: Małgorzata Szulczewska (Saga Brokers)
  • termin szkolenia: 21.02.2023 r.Menu śledzik
  • czas trwania szkolenia (przewidywany): od godz. 09.00 – 13.00
  • miejsce: Hotel CITY, Bydgoszcz, ul. 3-go Maja 6
  • szkolenie: stacjonarne
  • koszt dla członka SPONPK z uregulowanymi składkami: 150 zł
  • koszt dla osób z aktualną licencją PFRN: 200 zł.
  • koszt dla pozostałych: 250 zł
   UWAGA – Cena szkolenia obejmuje poczęstunek (pełne menu). Dla zmotoryzowanych parking gratis!


  Program spotkania:

  W trakcie spotkania prowadząca opowie i odpowie na pytania m.in.:

  • Kiedy OC pośrednika zadziała, a kiedy nie?
  • Jakie błędy popełniają pośrednicy, za które są wypłacane odszkodowania?
  • W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić pokrycia szkody?
  • W jakich sytuacjach pośrednik będzie musiał sam pokryć szkodę?
  • Czego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie?
  • O jakie opcje dodatkowe warto uzupełnić ubezpieczenie?
  • Działania których pracowników są objęte polisą, a których nie?
  • Przykładowe szkody występujące w ostatnich miesiącach… 

  Informacje dodatkowe: 
  Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
  Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
   
  Jak się zapisać?
  Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.
  Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl
   
  Prowadzący:
  Malgorzata-Szulczewska
  Małgorzata szulczewska

  Absolwentka Ubezpieczeń gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Filologii rosyjskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Broker ubezpieczeniowy, od 2017 r. Wiceprezes Zarządu w SAGA Brokers Sp. z o.o. – firmie od lat specjalizującej się w ubezpieczeniach różnych grup zawodowych, która pośredników i zarządców obsługuje od początku lat 90-tych, obecnie w liczbie kilku tysięcy podmiotów rocznie. Specjalizuje się w tworzeniu i obsłudze branżowych programów ubezpieczeniowych, również w zakresie likwidacji szkód, prowadzi szkolenia, portale edukacyjne, publikuje opracowania z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

  SZKOLENIE:
  DOWOLNA UMOWA POŚREDNICTWA BEZ KLAUZUL ABUZYWNYCH W PRAKTYCE.

  SZKOLENIE ZAKOŃCZONE
  Informacje ogólne:
  • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
  • termin szkolenia: 28.10.2021 r. godz. 10.30
  • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2 lub/i ONLINE
  • prowadzący: Leszek Hardek

  SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
  (wyłącznie dla pośredników)
  BRAK WOLNYCH MIEJSC

  Program i cel szkolenia:

  „Niedozwolone postanowienie umowne” to ulubiony zarzut podnoszony przez stronę pozwaną i jej adwokatów w przypadku umów pośrednictwa. Kwestionowanie postanowień zawartej umowy pośrednictwa poprzez podnoszenie tego zarzutu jest bez względu na zasadność najprostsze i najchętniej stosowane w celu uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia. Niestety praktyka zawierania umów przez pośredników sprzyja takim sytuacjom, a „wyeliminowanie” z umowy jakiegoś postanowienia jako abuzywnego najczęściej pozbawia pośrednika oczekiwanego wynagrodzenia. Co zrobić aby podpisać umowę, która zabezpiecza pośrednika w jak najszerszy sposób, jak najlepiej zabezpieczyć interes pośrednika, a jednocześnie nie narazić się na zarzut stosowanie niedozwolonych postanowień umownych? Czy można całkowicie wyeliminować możliwość podnoszenia zarzutów abuzywności? Jak podpisać umowę pośrednictwa o niemal dowolnej treści, która nie będzie zawierała niedozwolonych postanowień umownych? Na te i inne pytania zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne porady i poznają praktyczne rozwiązania (sposoby) aby wyeliminować ten problem.

  Informacje dodatkowe: 
  Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN

  [ zobacz więcej…  ] Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

  Jak się zapisać?
  W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie pośrednicy w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osoby posiadające ważną licencję pośrednika PFRN. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny, który można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.

   
  Prowadzący:
  leszek-hardek-kwadrat
  LESZEK A. HARDEK

  Doradca, ENF, Pośrednik i zarządca nieruchomości, na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Wykładowca na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999 r. i warsztatach zawodowych od 2001 r. oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Od 1994 roku nie przegrał żadnej z kilkudziesięciu spraw w sądzie o zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa.

  UWAGA!

  Szkolenia organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010.

  Stowarzyszenie podpisało porozumienie na podstawie, którego kursy, szkolenia i seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw
  spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Z przyjemnością informujemy, że szkolenia/ konferencje / seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw  na podstawie porozumienia zawartego z Polską Federacją Rynku Nieruchomości od sierpnia 2014r. spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010

  Polityka prywatności i cookies
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.