85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

HISTORIA STOWARZYSZENIA

historia-stowarzyszenia
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
WYKSZTAŁCONA
KADRA
WYSOKIE
STANDARDY

SPON Pomorza i kujaw

STOWARZYSZENIE PROFESJONALISTÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI POMORZA I KUJAW

HISTORIA STOWARZYSZENIA
od 1994 do dziś…

Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw powstało w odpowiedzi na potrzeby tworzącego się rynku nieruchomości, a jego historia i rozwój splata się z ewolucją polskiej gospodarki. Rok 1989 dał impuls do zmian ustrojowych i społecznych, które uwolniły kapitał ludzki i potencjał gospodarczy. Lata 90-te przyniosły Polakom zasadnicze i rzeczywiste zmiany gospodarcze, ale też dały możliwość rynkowemu obrotowi prawami do nieruchomości. W miejsce własności uspołecznionej powstał rynek, którego nieruchomości stały się centralnym punktem wolnorynkowego obrotu.  Nieruchomości stały się przedmiotem wolnego obrotu, a zwiększająca się ilość transakcji oraz urynkowienie praw do nieruchomości, stworzyła warunki dla zaistnienia firm świadczących usługi pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami.
Dla działających wówczas usługodawców to pierwsze doświadczenia i poszukiwanie wiedzy, w każdym z dostępnych źródeł. Odpowiedzią na lokalne potrzeby była aktywność regionalnych przedsiębiorców. Brak systemu kształcenia zawodów nieruchomościowych, fachowej kadry oraz niedostępność podstawowej literatury zaowocowały powstaniem społecznej organizacji, która zaoferowała rynkowi pracy szkolenia w sektorze nieruchomości. W roku 1994 powstało Bydgoskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, które w lutym 1996 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw. W roku następnym powstało Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorze. Obie organizacje to jedne z pierwszych w Polsce, których celem stało się kształcenie profesjonalnej kadry zawodowej obsługującej rynek nieruchomości. Pierwszy krok wykonany przez lokalnych przedsiębiorców, to początek. Problemy regionalne tylko częściowo zostały rozwiązane dzięki działalności powstałych stowarzyszeń, jednakże w szybko zmieniającym się ustawodawstwie dla nieruchomości było to niewystarczające. Istotnym dla całego rynku było ograniczenie do minimum ryzyka konsumentów, korzystających z usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Aby wprowadzić jednolitości zasad działalności zawodowej dla wszystkich pracujących na rynku nieruchomości SPON Pomorza i Kujaw podjęło uchwałę o przystąpieniu do krajowej organizacji zawodowej pod nazwą Polska Federacja Rynku Nieruchomości, w marcu 1995 roku. Dzięki zaangażowaniu i współpracy regionalnych Stowarzyszeń przystąpiono do współtworzenia regulacji ustawowych dla Pośrednika w obrocie nieruchomościami i Zarządcy nieruchomości.

Katalog-23-kongres-72
Katalog-23-kongres-73
Katalog-23-kongres-74
Katalog-23-kongres-76

W historii Stowarzyszenia to pierwszy etap rozwoju. Czas, gdy nie istniały regulacje i ograniczenia dla działalności zawodowej, a członkowie grupy kreowali zasady pracy. Dążono, by ludzie wykonujący zawód związany z rynkiem nieruchomości posiadali przygotowanie i wiedzę. I wówczas i dziś, to konieczność. Wymiana doświadczeń, wzajemne kształcenie i brak regulacji państwowych spowodowały oddolną inicjatywę tworzenia się grup społeczno – zawodowych. 1-go stycznia 1998 roku weszła w życie pierwsza w Polsce ustawa kompleksowo regulująca dziedzinę gospodarki nieruchomościami. Swymi normami obejmowała również zasady funkcjonowania zawodów działające na tym rynku. Ustawa wprowadzała dla osób działających w tym sektorze usług, konieczność posiadania minimum wiedzy teoretycznej i przygotowania praktycznego, bo rynek nieruchomości wymaga wiedzy. Regulacja wymusiła na wszystkich usługodawcach zdobycie lub uzupełnienie wiedzy w specjalizacji nieruchomościowej. Galopujące zmiany prawa w kolejnych latach stworzyły różne warunki dla przenoszących prawa własności nieruchomości i nie trudno było spowodować niekorzystne nimi rozporządzanie.
Od fachowców wymagano więc również aktualnej wiedzy, gdyż samo doświadczenie już nie wystarczyło. Był to kolejny cykl rozwoju usług nieruchomościowych, skoncentrowanych na jakości, kompetencji i rzetelności weryfikowanej przez państwo. Rok 1998 przyniósł konsolidację sił zawodowych, poprzez połączenie dotychczas istniejących organizacji w regionie Pomorza i Kujaw. Pierwsze spotkanie połączeniowe odbyło się w kwietniu 1998 roku, a wstępne założenia zostały zatwierdzone na Walnym Zebraniu Zjednoczeniowym w dniu 16 czerwca 1998 roku. Tak rozpoczął się drugi etapu rozwoju Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, którego działalność skupiła się na wdrażaniu zasad współpracy i upowszechnianiu etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowych. SPON Pomorza i Kujaw w ramach delegacji ustawowej współtworzył fachową kadrę dla lokalnego rynku nieruchomości. Pierwszy egzamin państwowy zorganizowano w Bydgoszczy
w dniach 21 – 22 listopada 1999 roku, a przystąpiło do niego 31 osób. Przez wszystkie lata swego istnienia SPONPK przygotowywało i wprowadzało na rynek pracy osoby z tytułem zawodowym, jednocześnie ułatwiając możliwość dalszego kształcenia w formie szkoleń. Wolność i własność kreowały rozwój gospodarki, a wiedza o nieruchomościach stała się kluczowym elementem tego postępu. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami przyniosła zmiany adekwatne do wymogów stawianych przez rynek. Konieczność zdobycia wyższego wykształcenia spowodowała wzrost niezbędnego minimum wiedzy do wykonywania pracy Pośrednika lub Zarządcy. SPONPK rozpoczęło współpracę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a pięć lat później z Wyższą Szkołą Gospodarki Nieruchomościami w Warszawie, by wprowadzać na rynek usług nieruchomościowych kompletnie wykształconych fachowców. Mimo różnic uwarunkowanych normami prawnymi, głównym obszarem działalności SPON Pomorza i Kujaw
była i nadal jest edukacja, poprzez zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie zawodowej obsługi rynku nieruchomości, kształcenie zawodowe oraz dążenie do eliminacji nieuczciwych praktyk rynkowych. Nauka to wsparcie dla Biznesu, bo profesjonaliści tworzą najwyższą jakość usług. SPON Pomorza i Kujaw powstało z inicjatywy małych i średnich przedsiębiorców, w odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku… i tak minęło 25 lat. Wśród wielu inicjatyw lokalnych, ważną jest powołanie w 2004 roku przez członków stowarzyszenia systemu MLS skupiającego firmy z regionu kujawsko–pomorskiego. Przesłankami utworzenia systemu było stworzenie jednej, regionalnej bazy ofert nieruchomości oraz wiarygodnego źródła informacji o osobach uprawnionych do wykonywania zawodów Pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz Zarządcy nieruchomości. Kolejna, to zawarcie porozumienia o współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w dniu 22 stycznia 2005 roku, która jest realizowana do dzisiaj. Ekonomiczne przesłanki dalszego istnienia SPON Pomorza i Kujaw to wsparcie „małego biznesu” oraz stworzenie wiarygodnych źródeł informacji dla konsumentów.
Dzięki przynależności stowarzyszenia do Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, członkowie uczestniczą w międzynarodowej wymianie usług oraz doświadczeń zawodowych. Pozostawienie rynku usług nieruchomościowych bez nadzoru, to duże zagrożenie dla konsumentów. Brak regulacji państwowych w zakresie merytorycznym został,
więc uzupełniony branżowymi uprawnieniami zawodowymi. Współpraca w ramach CEPI, w związku ze zmianą ustawy dla rynku usług nieruchomościowych, pozwoliła
na zachowanie i utrzymanie jakości usług na europejskim poziomie u wszystkich zrzeszonych członków w SPON Pomorza i Kujaw.

Katalog-23-kongres-78
Katalog-23-kongres-79
Katalog-23-kongres-80
Katalog-23-kongres-81

Dziś stowarzyszenie, które 22 maja 2017 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw, to nadal organizacja non-profit dla swoich członków oraz wszystkich zainteresowanych rynkiem i nieruchomościami, a ponadregionalna współpraca owocuje wymiernymi projektami. SPON Pomorza
i Kujaw oferuje swoim członkom narzędzia informatyczne wspomagające pracę. Ponadto przedsiębiorcy mają dostęp do sprawdzonego know-how, który powstał w oparciu
o europejskie normy jakości. Dla każdej nowo powstającej firmy to unikalny pakiet na start. Po deregulacji, od stycznia 2014 roku w ramach działalności edukacyjnej, SPON Pomorza i Kujaw prowadzi kursy dla pośredników i zarządców, których absolwenci mogą wystąpić o nadanie (fakultatywnej) licencji branżowej. Realizowane są również szkolenia specjalistyczne wg wytycznych i programówopracowanych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości jak również bieżące szkolenia. Stowarzyszenie Profesjonalistów w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw w swoich kręgach zrzesza Pośredników w obrocie nieruchomościami, Zarządców nieruchomości
i Rzeczoznawców majątkowych. Liczebność, czy obszar działania SPON Pomorza i Kujaw ulegały zmianom na przestrzeni lat. Zmieniony został również znak organizacji, który był symbolem do 2013 roku. Dotychczasowe logo stworzone z połączenia symbolu Łuczniczki, powszechnie uważanej za wizytówkę Bydgoszczy oraz atrybutu domu, jakim
jest dach, zostało zmienione. Nowe logo SPONPK, określa jego przynależność do krajowych struktur organizacyjnych. Niezmiennym pozostaje siedziba SPONPK i jej główny
cel nakreślony przez założycieli w dniu powstania, jakim jest edukacja, czyli połączenie wiedzy o nieruchomościach oraz doświadczenia, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców i konsumentów.
Prezesi SPON Pomorza i Kujaw od momentu połączenia dwóch niezależnych stowarzyszeń:

  • Bogusław Ojczenasz (1998 – 2002)
  • Leszek A. Hardek (2002 – 2006)
  • Henryka Wilczyńska (2006 – 2010)
  • Paweł Piszczałkowski (2010 – 2014)
  • Elżbieta Trawińska (2014 – do dzisiaj)
Katalog-23-kongres-77
Katalog-23-kongres-82
Katalog-23-kongres-80
Katalog-23-kongres-81

SPON Pomorza i kujaw W LICZBACH:

0
LAT DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
0
KADENCJI W ORGANACH STATUTOWYCH PFRN
0
PRZEPROWADZONYCH KURSÓW I SZKOLEŃ
0
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA
Prowadzisz działalność związaną z obrotem nieruchomościami?
Chcesz zostać profesjonalistą z praktyczną wiedzą o nieruchomościach?
DOŁĄCZ DO NAS
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.