85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

POŚREDNIKÓW I ZARZĄDCÓW
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat standardów zawodowych pośredników i zarządców.
Z dniem 1 stycznia 2014 roku przestały obowiązywać standardy zawodowe uzgodnione z ministrem właściwym
do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Rada Krajowa PFRN w dniu 9 grudnia 2013 przyjęła Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości, który będzie obowiązywał
od 1 stycznia 2014 roku.

W związku z przeprowadzoną deregulacją zawodów nieruchomościowych, a co za tym idzie wycofaniem z obrotu prawnego z dniem 01.01.2014 r. państwowych licencji zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami, deregulacji ulegają również wcześniej przyjęte standardy zawodowe zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Standardy te określały dotychczas zasady pracy podczas świadczenia usług zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

W związku z powyższym Polska Federacja Rynku Nieruchomości jako największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedsiębiorców związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz pośrednictwem w obrocie nieruchomościami ustanowiła Kodeks Etyki Zawodowej Zarządców Nieruchomości oraz Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Celem ustanowienia Kodeksu Etyki Zawodowej jest kształtowanie jednolitych zasad, norm oraz etyki zawodowej dla zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. Standardy zawodowe i etyczne stanowią wzór postępowania, wypracowany przez środowisko pośredników i zarządców dla ujednolicenia zasad wykonywania zawodu pośrednika i zarządcy, w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych na rzecz Zamawiających Usług pośrednictwa. Praktyka pokazała, że w tym zawodzie niezbędne są nie tylko wysokie kwalifikacje ale również trzeba spełniać wysokie wymagania etyczne i moralne. Klienci powierzają bowiem pośrednikowi bardzo wrażliwe informacje o swoim stanie majątkowym, również rodzinnym itp. To są dane objęte tajemnicą zawodową. Ich wykorzystanie może mieć również dramatyczne skutki, jeżeli Takie informacje trafią w ręce osób nieuczciwych. Standardy zawodowe ustalone zostały gwoli bezpieczeństwa transakcji. Tym samym służą ochronie interesów klientów ale również wskazują jak powinien być wykonywany ten zawód. Dlatego zasadnym jest utworzenie jednolitych warunków do rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, standardów i kwalifikacji zawodowych zarówno Członków Stowarzyszenia jak i również innych osób fizycznych i prawnych związanych z zarządzaniem nieruchomościami i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami oraz osób związanych z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami. Ustanowiony Kodeks Etyki Zawodowej zapewnia należyte standardy, profesjonalizm i wysoki poziom obsługi naszych Klientów jako Usługodawców.

Osoby legitymujące się licencją Zarządcy Nieruchomości / Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Kodeksu Etyki Zawodowej.

 
Kodeks Etyki
pośredników i zarządców

Kodeks Etyki pośredników i zarządców obowiązujący od 01.01.2014 roku.

 

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
 
PREAMBUŁA
 
Prowadzenie działalności zawodowej przez pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości wymaga dyscypliny i pogłębionej wiedzy z wielu dziedzin nauki i prawa. Wiedza ta powinna być aktualizowana.
 
Mając na uwadze zakres odpowiedzialności, który spoczywa na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości w wyniku pełnionej przez nich roli w życiu społecznym i gospodarczym, ustanawiamy Kodeks etyki zawodowej pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomosci.
 
Celem stanowionych zasad jest zapewnienie usługobiorcom najwyższej ochrony i jakości usług w interesie wspólnego dobra oraz w celu zachowania dorobku i osiągnięć zawodu pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.
 
DEFINICJE
§ 1
1.       Pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Pośrednikiem, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości, w tym:
a.       nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b.       nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu;
c.       najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d.       innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
2.       Zarządcą nieruchomości, na potrzeby niniejszego Kodeksu, zwanym dalej Zarządcą, jest osoba fizyczna wykonująca zawodowo czynności faktyczne mające na celu w szczególności:
a.       zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;
b.       zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;
c.       zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego;
d.       bieżące administrowanie nieruchomością;
e.       utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem;
f.        uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
3.       „Nieruchomość” na potrzeby niniejszego Kodeksu oznacza również spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywę do tychże praw oraz prawo wynikające z zawartej z deweloperem umowy o wybudowanie lokalu mieszkalnego, użytkowego i domu jednorodzinnego.
4.       Pośrednik/zarządca może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.
 
ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ
ZASADY OGÓLNE
 
§ 2.     Pośrednik/zarządca wykonujący czynności opisane w §1 pkt 1 i/lub pkt 2 , wykazuje się kompetencją oraz profesjonalizmem.
§ 3.     Pośrednik/zarządca wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej, ze szczególną starannością, właściwą dla zawodowego charakteru tych działalność.
§ 4.     Pośrednik/zarządca zna i analizuje sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów.
§ 5.     Pośrednik/zarządca nie podejmuje się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
§ 6.     Pośrednik/zarządca doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.
 
RELACJE Z KLIENTAMI
 
§ 7.     Pośrednik/zarządca nie dyskryminuje klientów, ani osób trzecich ze względu na rasę, wyznanie, płeć lub pochodzenie.
§ 8.     Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od natrętnego nakłaniania klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.
§ 9.     Pośrednik/zarządca informuje klienta o zasadach świadczenia usługi pośrednictwa/zarządzania.
§ 10.  W relacjach z klientami pośrednik/zarządca postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
§ 11.  Pośrednik/zarządca postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron.
§ 12.  Pośrednik/zarządca nie zataja przed klientem żadnych ofert oraz udziela jasnych, wyczerpujących i niewprowadzających w błąd informacji o przedmiocie pośrednictwa/zarządzania.
§ 13.  Pośrednik/zarządca dba o to, aby inna jego działalność gospodarcza lub/i zawodowa nie narażała na szkodę interesów w stosunku do klientów.
§ 14.  Pośrednik nie może być stroną transakcji, w odniesieniu, do której wykonuje czynności pośrednictwa.
§ 15.  Zarządca nie przyjmuje bez wiedzy i zgody klienta, wynagrodzenia, ani żadnych innych korzyści od usługodawców zatrudnionych w związku z realizacją zadania powierzonego zarządcy przez klienta.
§ 16.  Pośrednik/zarządca, w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
§ 17.   Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a Zarządca w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami, stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.
 
RELACJE Z INNYMI SPECJALISTAMI RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 
§ 18.  Pośrednik/zarządca utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami/ zarządcami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.
§ 19.  Wypowiadając się na temat działalności prowadzonej przez innego pośrednika/ zarządcy, pośrednik/zarządca zachowuje umiarkowanie i obiektywizm.
§ 20.  Pośrednik/zarządca unika wszelkich konfliktów z innymi pośrednikami/zarządcami, które mogłyby naruszyć interesy klienta.
§ 21.  Pośrednik/zarządca dba o prestiż zawodu.
§ 22.  Pośrednik/zarządca powstrzymuje się od zachowań, które mogą wyrządzić moralną lub materialną szkodę innemu pośrednikowi/zarządcy.
§ 23.  Pośrednik/zarządca dąży do eliminowania ze swojego środowiska praktyk szkodzących klientom.
 

 
Powyższy Kodeks Etyki Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości został opracowany na podstawie o Europejskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Specjalistów Rynku Nieruchomości przyjętego przez CEPI.  
 
Przyjęto uchwałą Rady Krajowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w dniu 9 grudnia 2013r.
 
Wchodzi w życie 1 stycznia 2014 roku

Kodeks Etyki pośredników i zarządców

MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI?
Zapraszamy Państwa do kontaktu, odpowiemy na wszelkie pytania, sugestie czy wątpliwości oraz udzielimy informacji na temat Stowarzyszenia.
Polityka prywatności i cookies
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.