85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SZKOLENIA I SEMINARIA

jak-uzyskac-licencje
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

SZKOLENIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA, SEMINARIA
Do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.181.2 oraz 186.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednicy i zarządcy mieli obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wykonywany był na podstawie rozporządzenia MI z dn. 30 lipca 2010 (Dz. U. nr 140, poz. 945 z 2010r.) w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Każdy pośrednik i zarządca zgodnie z § 3.1 oraz § 8.1 rozporządzenia musiał uczestniczyć w ciągu roku w seminariach, szkoleniach i kursach obejmujących minimum 24 godziny edukacyjne.
 

Aktualnie od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek ustawicznego kształcenia dla pośredników i zarządców nie istnieje.

Pomimo zmiany obowiązującego prawa samokształcenie to nieodzowny element każdego profesjonalisty.
W związku z powyższym SPON Pomorza i Kujaw zaprasza na organizowane szkolenia.
WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
kursy_specjalistyczne
PROFESJONALNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem

SZKOLENIE: ZABEZPIECZENIE WYNAGRODZENIA W UMOWACH POŚREDNICTWA

Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • termin szkolenia: 28.02.2020 r. godz. 11.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2
 • prowadzący: Piotr Dobrowolski
Obserwacja rynku nieruchomości i orzecznictwa sądów na tle umów pośrednictwa skłania do refleksji, iż umowa ta stała się umową wysokiego ryzyka. Niestety, ryzyko to polega na powtarzających się odmowach zapłaty należnego pośrednikom wynagrodzenia i poszukiwaniu sposobności do zakwestionowania poczynionych wcześniej ustaleń. Konieczne zatem jest nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania umowy, projektowania odpowiednich zabezpieczeń, ale i jej umiejętnego wykonywania, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Na szkoleniu omówione zostaną zasady konstruowania bezpieczników w dokumentach stosowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, mechanizmy stosowane przez klientów w celu uchylania się od zapłaty wynagrodzenia oraz wskazane metody przeciwdziałania i neutralizowania nagannych praktyk.
 

Program szkolenia:

 • Jaki jest charakter umowy pośrednictwa i jakie są tego jego konsekwencje dla zasad kształtowania wynagrodzenia?
 • Jakie są elementy konstrukcyjne umowy pośrednictwa i jakie jest ich znaczenie dla skuteczności dochodzenia roszczeń?
 • Czy wyrok TSUE w sprawie Dzióbak p-ko Raffeissen Bank ma znaczenie dla umów pośrednictwa?
 • Indywidualne uzgodnienie umowy – co to oznacza i jak to zrobić?
 • Dlaczego do umów pośrednictwa warto dodawać elementy umów NDA?
 • Jak kreatywnie wykorzystać ustawę o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji do dochodzenia roszczeń pośrednika?
 • Wynagrodzenie, z zwrot kosztów – kiedy i którego instrumentu użyć?
 • Czy dochodzenie roszczeń przez pośrednika jest możliwe w braku umowy pośrednictwa?
 • Jak kształtować kary umowne, żeby były skuteczne?
 • Zabezpieczenie przed pominięciem, czyli less i more.
 • Postępowanie sądowe – jak się do niego przygotować, jak zabezpieczyć dowody i o czym pamiętać w sądzie?

Cel szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów zabezpieczeń wynagrodzenia
 • Uporządkowanie wiedzy na temat rodzajów i sposobu dochodzenia roszczeń
 • Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem.
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl


Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w kursie kandydat musi dostarczyć następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o ochronie danych osobowych, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę administracyjną na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym. 
Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

Prowadzący:
dobrowolski-piotr
PIOTR DOBROWOLSKI

Radca prawny z 10-letnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – Zabezpieczenie wynagrodzenia w umowie pośrednictwa

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
  e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  E-MAIL
  IMIONA RODZICÓW
  PESEL
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU

  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ OBYDWA):

  OPŁATA ZA JEDNO SZKOLENIE:

  WARUNKI REZYGNACJI (rezygnacja tylko w formie pisemnej):
  na 15 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  na 8-14 dni przed szkoleniem – zostanie pobrana opłata w wysokości 50%
  na 0-7 dni przed szkoleniem – wpłata nie podlega zwrotowi – zostanie pobrana pełna opłata

  Brak pisemnej rezygnacji i niewzięcie udziału w szkoleniu (brak obecności na szkoleniu), powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji ze szkolenia.
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy będą się odbywały wg. kolejności zgłoszeń i wpłat.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia “wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


  Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) SPON Pomorza i Kujaw z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Batorego 2 (Administrator Danych), informuje że zbierane dane osobowe będą wykorzystane w celu przeprowadzenia kursu oraz także w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SPON Pomorza i Kujaw moich danych osobowych i oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności i cookies

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Federację Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa w celu umieszczenia danych w Rejestrze PFRN ewidencjonującym osoby, które ukończyły kurs z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami. Jednocześnie potwierdzam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

  WIADOMOŚĆ – dodatkowe informacje
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na szkolenie

  informacje dodatkowe

  UWAGA!

  Szkolenia organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010.

  Stowarzyszenie podpisało porozumienie na podstawie, którego kursy, szkolenia i seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw
  spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami.

  Z przyjemnością informujemy, że szkolenia/ konferencje / seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw  na podstawie porozumienia zawartego z Polską Federacją Rynku Nieruchomości od sierpnia 2014r. spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010

  close-link
  Polityka prywatności i cookies
  Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.