85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
(+48) 52 321 09 75

SZKOLENIA I SEMINARIA

jak-uzyskac-licencje
SPON POMORZA I KUJAW

Stowarzyszenie stawia sobie za cel m. in. upowszechnianie zasad etyki zawodowej, kontrolę i przestrzeganie tych zasad, dbałość o wysoki poziom usług oraz kwalifikacji zawodowych, udział w tworzeniu rynku nieruchomości, integrację  środowisk zawodowych oraz upowszechnianie wiedzy związanej z działalnością na rynku nieruchomości.

SZKOLENIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

SEMINARIA

DLA PośrednikÓW I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA, SEMINARIA
Do dnia 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.181.2 oraz 186.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednicy i zarządcy mieli obowiązek stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Obowiązek ten wykonywany był na podstawie rozporządzenia MI z dn. 30 lipca 2010 (Dz. U. nr 140, poz. 945 z 2010r.) w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Każdy pośrednik i zarządca zgodnie z § 3.1 oraz § 8.1 rozporządzenia musiał uczestniczyć w ciągu roku w seminariach, szkoleniach i kursach obejmujących minimum 24 godziny edukacyjne.
 

Aktualnie od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek ustawicznego kształcenia dla pośredników i zarządców nie istnieje.

Pomimo zmiany obowiązującego prawa samokształcenie to nieodzowny element każdego profesjonalisty.
W związku z powyższym SPON Pomorza i Kujaw zaprasza na organizowane szkolenia.
WIARYGODNOŚĆ
I DOŚWIADCZENIE
Dzięki dużemu doświadczeniu Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność z dużą starannością i poczuciem odpowiedzialności, zgodnie z wysokimi standardami branży nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJĄCY SPECJALIŚCI
Naszym celem jest rzetelna oraz sprawna obsługa na najwyższym poziomie, dlatego współpracujemy ze specjalistami, w skład których wchodzą doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi i in.
WYKSZTAŁCONA KADRA
Na sukces Stowarzyszenia składa się wiarygodność, solidność i dokładność w wykonywaniu wszystkich czynności, czego gwarantem jest zespół doświadczonych ekspertów.
WYSOKIE STANDARDY
W Stowarzyszeniu obowiązuje wysoki standard pracy, który pozwala na efektywną, bardzo sprawną i profesjonalną realizację potrzeb naszych Członków a także Kursantów.
kursy_specjalistyczne
PROFESJONALNA WIEDZA
O NIERUCHOMOŚCIACH
potwierdzona europejskim certyfikatem

SZKOLENIE: Procedura AML w biurze nieruchomości - ustawa AML oraz obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w pracy pośredników nieruchomości

Kompleksowe szkolenie wraz z kompletem dokumentów.
szkolenie stacjonarne

Informacje ogólne:
 • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
 • prowadzący: Rafał Szczeponek
 • termin szkolenia: 21.04.2022 r. 
 • czas trwania szkolenia (przewidywany): od godz. 09.00
 • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz ul. Batorego 2
 • szkolenie: stacjonarne
 • zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 20 kwietnia 2022 r.
 • koszt dla członka SPONPK: 360 zł
 • koszt dla pozostałych uczestników: 400 zł.

Dodatkowe informacje w sprawie szkolenia:    trawinska.nb@222.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia: 20 kwietnia 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.

Program i cel szkolenia:

Szkolenie kompleksowe z procedury wdrożenia AML wraz z kompletem dokumentów – omawiana będzie ustawa AML oraz obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w pracy pośredników nieruchomości. Znaczna część szkolenia poświęcona zostanie na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia ustawy AML/CTF w biurach nieruchomości – jak poprawnie wypełnić i wdrożyć dokumentację w biurze nieruchomości, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną.

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML/CTF), weszła w życie 13 lipca 2018 r. Ustawa ta implementuje do polskiego porządku prawnego regulacje unijne, w szczególności tzw. dyrektywę AML IV. Polski ustawodawca ma niestety spore opóźnienia we wdrażaniu kolejnych dyrektyw z tego zakresu (tzw. AML V i AML VI), co powoduje częste i nieco chaotyczne nowelizacje ustawy AML/CTF.

Pierwsza poważna zmiana weszła w życie 20 listopada 2019 r. Wprowadziła m.in. wymóg niekaralności dla pośredników w obrocie nieruchomościami, konieczność przedstawienia podczas kontroli zaświadczenia o niekaralności pod rygorem kary finansowej do 10 tys. złotych. Zatem, niejako tylnymi drzwiami, przywrócono wymóg niekaralności, który funkcjonował w ustawie o gospodarce nieruchomościami przed tzw. deregulacją, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Dużo obszerniejsza jest natomiast ostatnia nowelizacja ustawy AML/CTF uchwalona 30 marca 2021 r. Podstawowa zmiana dotyczy definicji pośrednika na gruncie ustawy AML/CTF. Zgodnie ze znowelizowanym art. 2 ust. 1 pkt. 18 ustawy instytucją obowiązaną są pośrednicy w obrocie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zmierzających do zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, w której miesięczny czynsz został określony w wysokości mniejszej niż równowartość 10 000 euro. Jest to znacząca zmiana, wprowadzona m.in. pod wpływem działań organizacji zawodowych pośredników. Taka definicja w pełni oddaje brzmienie dyrektywy unijnej tzw. AML V.

Na te i inne zagadnienia otrzymacie Państwo odpowiedź już 21 kwietnia 2022 roku w Bydgoszczy w trakcie szkolenia z Rafałem Szczeponkiem.

 
Informacje dodatkowe: 
Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
 
Jak się zapisać?
Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.
Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl
 
Prowadzący:
rafal-szczeponek
RAFAŁ SZCZEPONEK

Z wykształcenia prawnik – absolwent studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. po egzaminie państwowym uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 nadaną przez Ministra Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Od 2006 roku prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Wykłada od kilku lat na kursach licencyjnych dla pośredników i zarządców oraz na studiach podyplomowych, regularnie prowadzi szkolenia i seminaria dla biur nieruchomości (w tym dla sieci franczyzowych). Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek nieruchomości.

Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

  SZKOLENIE: PROCEDURA AML W BIURZE NIERUCHOMOŚCI

  Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

  SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
  tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
  e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
  Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

  DANE UCZESTNIKA:
  IMIĘ I NAZWISKO
  TELEFON
  E-MAIL
  IMIĘ OJCA
  NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

  ADRES:
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU

  DANE FIRMY (do rachunku):
  NAZWA FIRMY
  NIP
  KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
  ULICA I NR DOMU
  SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN):

  OPŁATA ZA SZKOLENIE:

  WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
  – na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
  – na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
  – na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

  Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

  UWAGA:
  1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
  2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

  Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

  Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

  Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

  WIADOMOŚĆ
  Dodaj załącznik

  formularz zgłoszenia na szkolenie

  SZKOLENIE: Odpowiedzialność pośrednika za kształtowanie treści umów najmu, przedwstępnych i rezerwacyjnych.

  Informacje ogólne:
  • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
  • termin szkolenia: 10.09.2021 r. godz. 11.00
  • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2 lub/i ONLINE
  • prowadzący: Piotr Dobrowolski

   LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA – BRAK WOLNYCH MIEJSC!
  Program i cel szkolenia:

  Każdy z pośredników pomaga klientom w uzgodnieniu warunków różnych umów. Niektórzy nawet sporządzają ich projekty i proponują treść swoim klientom. Najczęściej spotykanymi umowami których treść może zależeć od pośrednika to umowa najmu, przedwstępna czy rezerwacyjna.

  • Jaka jest odpowiedzialność pośrednika za treść proponowanych umów?
  • Jaka jest odpowiedzialność pośrednika za modyfikacje w w/w umowach?
  • Jaka jest odpowiedzialność za „doradztwo” w uzgadnianych umowach przez klientów?
  • Czy i jakie czynności pośrednika obejmuje obowiązkowe OC?
  • Na jakie roszczenia może narazić się pośrednik będący „uczestnikiem” zawieranych umów?

   Na te i inne pytania otrzymacie Państwo odpowiedź już 10 września 2021 roku w Bydgoszczy lub online w trakcie szkolenia z Piotrem Dobrowolskim.

   
  Informacje dodatkowe: 
  Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
  Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

  Jak się zapisać?
  Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym. 

  Wszystkie wymagane dokumenty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl

  Prowadzący:
  dobrowolski-piotr
  PIOTR DOBROWOLSKI

  Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sadowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami. Negocjuje i projektuję umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuję się w szczególności.

  Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   SZKOLENIE: Odpowiedzialność pośrednika za kształtowanie treści umów przedwstępnych, najmu, rezerwacyjnych.

   Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

   SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
   tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
   e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
   Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
   Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

   DANE UCZESTNIKA:
   IMIĘ I NAZWISKO
   TELEFON
   E-MAIL
   IMIONA RODZICÓW
   PESEL
   NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

   ADRES:
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU

   DANE FIRMY (do rachunku):
   NAZWA FIRMY
   NIP
   KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
   ULICA I NR DOMU
   SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN):

   OPŁATA ZA SZKOLENIE:

   WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
   – na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
   – na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
   – na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

   Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
   Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

   UWAGA:
   1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
   2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

   Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

   Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

   Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

   Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

   WIADOMOŚĆ
   Dodaj załącznik

   formularz zgłoszenia na szkolenie

   SZKOLENIE: DOWOLNA UMOWA POŚREDNICTWA BEZ KLAUZUL ABUZYWNYCH W PRAKTYCE.

   Informacje ogólne:
   • organizator szkolenia: SPON Pomorza i Kujaw
   • termin szkolenia: 28.10.2021 r. godz. 10.30
   • miejsce: siedziba SPONPK, Bydgoszcz, ul. Batorego 2 lub/i ONLINE
   • prowadzący: Leszek Hardek
    

   SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
   (wyłącznie dla pośredników)

   BRAK WOLNYCH MIEJSC

    
   Program i cel szkolenia:

   „Niedozwolone postanowienie umowne” to ulubiony zarzut podnoszony przez stronę pozwaną i jej adwokatów w przypadku umów pośrednictwa. Kwestionowanie postanowień zawartej umowy pośrednictwa poprzez podnoszenie tego zarzutu jest bez względu na zasadność najprostsze i najchętniej stosowane w celu uniknięcia zapłaty należnego wynagrodzenia. Niestety praktyka zawierania umów przez pośredników sprzyja takim sytuacjom, a „wyeliminowanie” z umowy jakiegoś postanowienia jako abuzywnego najczęściej pozbawia pośrednika oczekiwanego wynagrodzenia. Co zrobić aby podpisać umowę, która zabezpiecza pośrednika w jak najszerszy sposób, jak najlepiej zabezpieczyć interes pośrednika, a jednocześnie nie narazić się na zarzut stosowanie niedozwolonych postanowień umownych? Czy można całkowicie wyeliminować możliwość podnoszenia zarzutów abuzywności? Jak podpisać umowę pośrednictwa o niemal dowolnej treści, która nie będzie zawierała niedozwolonych postanowień umownych? Na te i inne pytania zostaną udzielone odpowiedzi w trakcie szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczne porady i poznają praktyczne rozwiązania (sposoby) aby wyeliminować ten problem.

    
   Informacje dodatkowe: 
   Szkolenie spełnia wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami oraz regulaminu nadawania licencji PFRN
   [ zobacz więcej…  ] Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@sponpk.kip.pl

    

   Jak się zapisać?
   W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie pośrednicy w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz osoby posiadające ważną licencję pośrednika PFRN. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy elektroniczny (online) lub tradycyjny, który można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sponpk.kip.pl. Ponadto w momencie zgłoszenia należy wnieść opłatę za szkolenie na konto bankowe Stowarzyszenia podane w formularzu zgłoszeniowym.

    
   Prowadzący:
   leszek-hardek-kwadrat
   LESZEK A. HARDEK

   Doradca, ENF, Pośrednik i zarządca nieruchomości, na rynku nieruchomości od początku lat dziewięćdziesiątych. Autor artykułów i opracowań związanych z zawodem pośrednika i zarządcy, lokalnego oraz regionalnego rynku nieruchomości do prasy lokalnej i specjalistycznej. Wykładowca na kursach dla pośredników w obrocie nieruchomościami od 1999 r. i warsztatach zawodowych od 2001 r. oraz na studiach wyższych i podyplomowych z zakresu pośrednictwa i zarządzania. Od 1994 roku nie przegrał żadnej z kilkudziesięciu spraw w sądzie o zapłatę wynagrodzenia lub odszkodowania z tytułu świadczenia usług pośrednictwa.

   Wypełnij wszystkie pola, dołącz plik – skan potwierdzenia opłaty za kurs

    FORMULARZ ZGŁOSZENIA

    SZKOLENIE: Dowolna umowa pośrednictwa bez klauzul abuzywnych w praktyce (28 października 2021; godz. 10.30).

    Proszę wypełnić i wysłać formularz oraz przesłać dowód opłaty.

    SPON Pomorza i Kujaw 85-104 Bydgoszcz ul. Batorego 2
    tel./fax. (+48) 52 321 09 75  tel. gsm. (+48) 600 99 44 98
    e-mail: biuro@sponpk.kip.pl
    Bank: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
    Konto: 39 8142 0007 0000 3753 2000 0003

    DANE UCZESTNIKA:
    IMIĘ I NAZWISKO
    TELEFON
    E-MAIL
    IMIONA RODZICÓW
    PESEL
    NUMER LICENCJI ZARZĄDCY / POŚREDNIKA

    ADRES:
    KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
    ULICA I NR DOMU

    DANE FIRMY (do rachunku):
    NAZWA FIRMY
    NIP
    KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
    ULICA I NR DOMU
    SPOSÓB UCZESTNICTWA W KURSIE (MOŻNA WYBRAĆ TYLKO JEDEN):

    OPŁATA ZA SZKOLENIE:

    WARUNKI REZYGNACJI: rezygnacja tylko w formie pisemnej.
    – na 31 dni przed datą rozpoczęcia kursu – zwrot wpłaty w wysokości 100%
    – na 21-30 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 30%
    – na 15-20 dni przed kursem – zostanie pobrana opłata w wysokości 60%

    Brak pisemnej rezygnacji na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem i nie wzięcie udziału w kursie, powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
    Brak wpłaty nie oznacza rezygnacji z kursu.

    UWAGA:
    1. Koszt wydania duplikatu zaświadczenia lub zaświadczenia „wewnętrznego” (organizatora) wynosi 50 zł.
    2. SPON Pomorza i Kujaw nie jest płatnikiem podatku VAT.


    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych (ADO) jest SPON Pomorza i Kujaw.

    Potwierdzam, że zapoznałem(am) się z polityką prywatności [ Polityka prywatności i cookies ] oraz spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ADO w celach marketingowych.

    Wyrażam zgodę na przesłanie faktury (rachunku) na podany powyżej adres e-mail.

    Przyjmuję do wiadomości, że treść materiałów przekazanych w ramach szkolenia stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a autorskie prawa osobiste i majątkowe do nich przysługują ich autorom. Materiały mogą być wykorzystane jedynie w celu edukacyjnym, w związku z uczestnictwem w szkoleniu. Zabronione jest kopiowanie materiałów tak w całości, jak i części przekazywanie ich innym osobom czy wykorzystywanie we własnej działalności, a nagrywanie lub fotografowanie szkolenia dozwolone jest wyłącznie za zgodą prowadzącego.

    Tak, oświadczam, że akceptuję zasady organizacji kursu:

    WIADOMOŚĆ
    Dodaj załącznik

    formularz zgłoszenia na szkolenie

    UWAGA!

    Szkolenia organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010.

    Stowarzyszenie podpisało porozumienie na podstawie, którego kursy, szkolenia i seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw
    spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010 Usługi pośredników w obrocie nieruchomościami.

    Z przyjemnością informujemy, że szkolenia/ konferencje / seminaria organizowane przez SPON Pomorza i Kujaw  na podstawie porozumienia zawartego z Polską Federacją Rynku Nieruchomości od sierpnia 2014r. spełniają wymagania określone w pkt. 6.3 normy PN-EN 15733:2010

    Polityka prywatności i cookies
    Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, może ona przechowywać za pośrednictwem Twojej przeglądarki informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookie. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności w przeglądarce. Należy pamiętać, że blokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na wygodę korzystania z naszej witryny internetowej i oferowanych przez nas usług.